„Auditas pramonei LT“ – galimybė įmonėms efektyvinti energijos vartojimą

„Auditas pramonei LT“ – galimybė įmonėms efektyvinti energijos vartojimą

„Auditas pramonei LT“ – galimybė įmonėms efektyvinti energijos vartojimą

Pagal ES direktyvų reikalavimus visos didelės įmonės Lietuvoje nuo šiol turi atlikti ir reguliariai kartoti energijos vartojimo auditą. TES specialistai, turintys ilgametę patirtį ir reikalingas auditoriaus kvalifikacijas, siūlo į privalomą energijos vartojimo auditą žiūrėti kaip į puikią galimybę išsamiai išanalizuoti esamą situaciją ir rasti efektyviausius sprendimus energijos efektyvumo didinimui.

ES parama „Auditas pramonei LT“

2018 m. II ketvirtį yra planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-k-804 „Auditas pramonei LT“.

Kvietimo tikslas – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes bei numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Planuojamo kvietimo biudžetas – 500 655 EUR.

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

Remiantis „Auditas pramonei LT“ finansavimo sąlygų aprašu, pramonės įmonė yra apibrėžiama kaip įmonė, kuri vykdo pramonės ekonominę veiklą, pagal EVRK* 2 red., priskirtiną sekcijai B „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus ekonomines veiklas: B 06, B 08.92, ir B 09.1) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19).

Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 EUR.

Šiame kvietime gali dalyvauti labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės. Didelė pramonės įmonė gali pretenduoti į paramą tik tuo atveju, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, kuris yra privalomas pagal Direktyvą 2012/27/ES.

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

Projekto įgyvendinimo trukmė neturėtų būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.Projekto veikla turi būti pradėta ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo LVPA dienos.

Atlikus energijos vartojimo auditą, per trejus metus po audito atlikimo turi būti įdiegta bent 30 proc. audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurios pagal atsipirkimo laiką galėtų būti priskirtinos Audito atlikimo metodikoje nurodytai A grupei (paprastasis atsipirkimo laikas iki vienerių metų) ir B grupei (paprastasis atsipirkimo laikas nuo vienerių iki trijų metų). Energijos vartojimo auditas turi numatyti ir C grupei (paprastasis atsipirkimo laikas ilgesnis nei trys metai) priskirtinas energijos vartojimo efektyvumo priemones.

Jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo pokyčius, dėl kurių gali kisti (padidėti ar sumažėti) suvartojamos energijos sąnaudos, tai turi būti įvertinta energijos vartojimo audito metu ir aptarta audito ataskaitoje.

FINANSAVIMAS

Labai mažos ir mažos pramonės įmonės

  • Paramos intensyvumas iki 70% tinkamų išlaidų
  • Didžiausia finansavimo suma iki 10 tūkst. EUR

Vidutinės pramonės įmonės

  • Paramos intensyvumas iki 60% tinkamų išlaidų
  • Didžiausia finansavimo suma iki 18 tūkst. EUR

Didelės pramonės įmonės

  • Paramos intensyvumas iki 50% tinkamų išlaidų
  • Didžiausia finansavimo suma iki 18 tūkst. EUR

Detalus energijos vartojimo auditas

Detalus energijos vartojimo auditas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 patvirtintą Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodiką, kuria vadovaujantis vykdomi ilgalaikiai pramonės įmonėje vykstančių procesų matavimai.

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO TIKSLAI:

  • Identifikuoti visos įmonės ir atskirų joje vykstančių gamybos procesų energijos vartojimo apimtis
  • Surinktų duomenų pagrindu nustatyti pramonės įmonėje vykstančių procesų ir esamų sistemų efektyvumą
  • Nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes
  • Numatyti technines bei organizacines priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ETAPAI

1. Energijos vartojimo mąsto nustatymas

Šiuo etapu renkama informacija apie metines įmonės energijos sąnaudas ir įmonėje energiją naudojančias sistemas. Pagal gautą informaciją, atliekama pirminė energijos srautų analizė, vykdomi trumpalaikiai ir/arba ilgalaikiai energiją naudojančių sistemų energetinių parametrų matavimai.

Remiantis atliktų matavimų rezultatais sudaromi įmonės elektros energijos, kuro, vandens, žaliavų balansai ir identifikuojami daugiausiai energijos vartojantys objektai.

Tipiškai atliekami šių sistemų matavimai:

I. Įmonėje esančių elektros variklių ir elektros tiekimo tinklo kokybės parametrų matavimai;

II. Suspausto oro sistemos oro poreikio, gamybos ir nuotėkio matavimas;

III. Apšvietimo sistemos šviesos sklaidos tolygumo matavimai, apšvietos parametrų atitikties nustatymas;

IV. Kurą deginančių įrenginių kuro sudegimo matavimai;

V. Patalpų oro judėjimo, temperatūros ir dėl patalpų aukščio susidarančio temperatūrinio koeficiento matavimai.

2. Įmonėje esančių sistemų efektyvumo nustatymas

Remiantis atliktų parametrų matavimo duomenimis, atliekiamas įmonėje esančių sistemų darbo rėžimų modeliavimas, kurio pagrindu nustatomas sistemos efektyvumas.

Įvertinus efektyvumą, atliekama rinkoje esamų naujų technologijų analizė.

3.Techninio-finansinio pobūdžio energiją taupančių priemonių analizė

Atsižvelgiant į energiją taupančios priemonės sprendimą, parenkami optimalūs energiją taupančių priemonių techniniai sprendimai, vykdoma potencialių tiekėjų apklausa, gaunami priemonės kainą pagrindžiantis pasiūlymai. Atliekamas finansinio gyvybingumo vertinimas, pateikiamos išvados.

Parsisiųsti pasiūlymo PDF.