Ekoinovacijas diegiančios įmonės gaus ES paramą ekspertų konsultacijoms

Ekoinovacijas diegiančios įmonės gaus ES paramą ekspertų konsultacijoms

Ekoinovacijas diegiančios įmonės gaus ES paramą ekspertų konsultacijoms

Kviečiame įmones pasinaudoti TES teikiamomis konsultacijomis diegiant įvairias ekoinovacijas, efektyvias aplinkosaugos vadybos sistemas, siekiant modernizuoti procesus susijusius su taršos prevencija, atliekų perdirbimu bei antriniu jų panaudojimu gamyboje. Ekspertų konsultacijos gali būti dalinai finansuojamos pagal  ES paramos priemonę „Eco konsultantas LT“.

Šios priemonės tikslas – suteikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtos resursų tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir panašiais klausimais ir taip paskatinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas efektyviai išteklius naudojančias technologijas.

Paramą gauti MVĮ, veikiančios (užregistruotos Juridinių asmenų registre) ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjusios apdraustųjų.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis projekto vykdytojui sudaro iki 85 procentų pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų konsultacijų išlaidų. Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Galimų konsultacijų temos

Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje:
 • atliekų prevencija;
 • produktyvus ir pakartotinis išteklių panaudojimas;
 • pažangus atliekų perdirbimas, kai atliekos perdirbamos pačiame procese ir grąžinamos atgal į gamybos procesą;
 • mažaatliekių technologijų diegimas;
 • gaminio gamybos ir naudojimo etapais sunaudojamos energijos ir medžiagų kiekio mažinimas;
 • produktų gamybai ir jos procesams naudojamų medžiagų, kurios yra pavojingos arba kurias sunku perdirbti, kiekio mažinimas;
 • poveikio aplinkai vertinimas.
Taršos prevencija:
 • bet kurių pavojingų medžiagų, teršalų ar teršiančių medžiagų, esančių kiekviename taršos sraute ar kitaip patenkančių į aplinką, kiekis prieš perdirbimą, valymą ar antrinį panaudojimą;
 • racionalus žaliavų ir energijos vartojimas, toksinių medžiagų šalinimas, atliekų ir išlakų kiekio bei toksiškumo mažinimas gamybos procesuose;
 • šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas;
 • inventorinė analizė – naudojamos energijos, išteklių ir išlakų į orą, vandenį ir žemę kokybinis ir kiekybinis nustatymas;
 • poveikio analizė – poveikio aplinkai techninis kokybinis ir kiekybinis apibūdinimas ir įvertinimas;
 • gerinimo galimybių analizė – galimybių mažinti aplinkos apkrovą įvertinimas ir diegimas.
Ekoinovacijų diegimas:
 • įrangos ir technologijų modifikavimo, žaliavų pakeitimo, procesų pakeitimo ir produkcijos modifikavimo pasiūlymai ir inovacijos;
 • naujų, aplinkai nekenksmingų gaminių kūrimas;
 • esamų žaliavų pakeitimas mažai toksiškomis ar atsinaujinančiomis medžiagomis arba naudojimas tokių papildomų medžiagų (pavyzdžiui, tepalų valiklių ir taip toliau), kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. sunaudojama mažiau medžiagų;
 • darbo procedūrų, įrangos instrukcijų modifikavimas ir įrašų apie procesus saugojimas siekiant pagerinti tų procesų efektyvumą bei sumažinti taršą;
 • poveikio aplinkai vertinimas.
Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas:
 • aplinkos apsaugos aspektų įmonei bei galimo poveikio ir pavojaus aplinkai nustatymas;
 • įmonės aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo tikslai ir uždaviniai, užtikrinant aplinkos apsaugos įstatymų atitiktį;
 • pagrindinių principų nustatymas, leidžiantis organizacijos tikslus labiau priartinti prie įsipareigojimo išsaugoti aplinką;
 • trumpalaikių, vidutinių ir ilgalaikių aplinkosauginio veiksmingumo gerinimo tikslų nustatymas, užtikrinant sąnaudų ir pelno pusiausvyrą ne tik organizacijai, bet ir įvairiems akcininkams bei investuotojams;
 • specialių užduočių, atsakomybės ir metodų nustatymas, kad būtų užtikrintas kiekvieno darbuotojo įnašas kasdieniniame darbe, mažinant įmonės daromą žalą aplinkai ar netgi jos išvengiant.

Daugiau apie priemonę ir informacijos apie paraiškų tiekimą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-03-3-2-ivg-t-829-eco-konsultantas-lt.

Jeigu norite pasinaudoti TES ekspertų konsultacijomis bei jų finansavimui kreiptis dėl ES paramos – prašome kreiptis į Tadą Kastanauską (el. paštu tadas@tes.lt, mob. tel. +370 612 23430).