TES ekspertų paslaugos teikiant paraiškas priemonei “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”

TES ekspertų paslaugos teikiant paraiškas priemonei “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”

TES ekspertų paslaugos teikiant paraiškas priemonei “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ (TES) kviečia visas Lietuvos pramonės įmones pasinaudoti valstybės parama diegti atsinaujinančios energijos gamybos ir naudojimo technologijas teikiant paraiškas priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimu. TES padės tinkamai užpildyti paraiškos dokumentus, parengti projekto naudos ir kokybės vertinimo skaičiavimus, surinkti informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, padės išsirinkti tinkamiausias AEI technologijas ir galias, atliks energijos vartojimo auditą.

KVIETIMAS

Kvietimo pradžia: 2016 m. spalio 25 d., 9.00 val.

Kvietimo pabaiga: 2017 m. sausio 25 d., 16.00 val.

Kvietimo biudžetas: 13 609 095 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 500 000 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

Kvietimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Kvietimo tinkamos išlaidos pareiškėjams: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Finansuojamoji dalis pagal įmonės dydį, proc.

Labai maža įmonė Maža įmonė Vidutinė įmonė Didelė įmonė
80 80 70 60

Energetinis auditas: jei pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė, jis, turi būti atlikęs privalomąjį energijos vartojimo auditą ir (arba) papildomąjį energijos vartojimo auditą; jei pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė pramonės įmonė, jis, turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą.

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ atlieka įmonių energijos vartojimo auditus siekiant įvertinti energijos (elektros energijos, šilumos energijos, gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų) ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose, numatyto priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

Energijos vartojimo auditas atliekamas vadovaujantis Direktyva 2012/27/ES, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtinta „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika (Žin., 2010, Nr. 56-2770, su vėlesniais pakeitimais)“.

Šilumos energijos, gamtinių dujų ir vandens tiekimo dalies auditas grindžiamas įrenginių ir sistemų kiekybiniu energijos sąnaudų ir nuostolių įvertinimu atliekant detalesnę jų analizę. Atliekami standartiniai inžineriniai skaičiavimai, skirti energijos ir lėšų taupymui nustatyti įdiegus tam tikras energijos efektyvumo priemones.

Audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose pagrindiniai etapai:

 • įmonę apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
 • technologinio proceso srauto diagramos sudarymas;
 • technologinio proceso įrenginių našumo nustatymas;
 • energijos ir vandens sąnaudų balansų sudarymas;
 •  žaliavų masės balanso sudarymas;
 • technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudų analizė;
 • energijos ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė;
 • energijos ir vandens taupymo galimybės ir rekomendacijos;
 • energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 • energetinių parametrų matavimai;
 • audito ataskaitos parengimas ir pristatymas.

Auditą atlieka atestuoti auditoriai, įgiję energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniuose procesuose auditoriaus kvalifikaciją.

Daugiau informacijos apie TES paslaugas, susijusias su energijos vartojimo auditais bei ISO 50001 diegimu, rasite čia.